Trong hệ giá trị con người Việt Nam, lòng yêu nước chiếm vị trí hàng đầu. Đó là sức mạnh giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn để tồn tại, phát triển và hội nhập.

VIDEO LIÊN QUAN