Những nội dung đáng chú ý: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Áp lực giải ngân vốn đầu tư công cuối năm; Thu lợi lớn từ trồng rừng;...

VIDEO LIÊN QUAN