Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và của dân tộc. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ niềm tin vào sự thành công của Đại hội/ đồng thời kỳ vọng những chủ trương, biện pháp của nhiệm kỳ mới được đại hội lần này đề ra sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới.