Trong những ngày này, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đều hướng về Đại hội 13 của Đảng với niềm tin và nhiều sự kỳ vọng. Kỳ vọng, mong muốn, từ Đại hội lần này, Đảng ta sẽ tiếp tục đề ra đường lối lãnh đạo, để làm tốt công tác chống tham nhũng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ trí tuệ để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới

VIDEO LIÊN QUAN