Sau 30 năm sẽ không còn hình thức kỉ luật 'buộc thôi học' , bỏ cảnh cáo trước lớp, trường. Nội dung này trong dự thảo thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh đã ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ phía những nhà sư phạm, thế nhưng nó lại dấy lên nhiều mối nghi ngại từ phía dư luận.