Các quy định và hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật trong thông tư mới sẽ không cứng nhắc mà có tính mở để nhà trường vận dụng linh hoạt. Trên cơ sở những quy định chung về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, hình thức và gợi ý một số phương pháp khen thưởng, kỷ luật học sinh, phần còn lại các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển để xây dựng thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng cho phù hợp với đặc thù của mỗi cơ sở.

VIDEO LIÊN QUAN