Nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, một số tỉnh, thành phố đã căn cứ hậu quả xảy ra khiến cho dịch lây lan ra cộng đồng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định trên tinh thần khách quan và công bằng.

VIDEO LIÊN QUAN