Do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Làm thế nào để có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp?