Tại UAE, có nhiều hội nhóm mạng xã hội mà các doanh nghiệp nhỏ cần xuất hiện trong đó để tăng doanh thu và khách hàng. Điều này đặt ra vấn đề về kiểm soát quyền lực của các hội nhóm để đảm bảo lợi ích cộng đồng như thế nào?