VN-INDEX: Dè dặt…1 số tín hiệu kỹ thuật tạo đáy ngắn hạn đã có, tuy nhiên thanh khoản vẫn khá dè dặt. Liệu đã đủ điều kiện để hình thành 1 nhịp PHỤC HỒI trong NGHI NGỜ? Khách mời: Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace. Host BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN