10 năm phong trào xây dựng Nông thôn mới, với 19 tiêu chí - mà lúc đầu nhiều người nghe còn ngỡ như là khẩu hiệu. Ấy thế mà giờ đây, hỏi người nông dân nào cũng biết Nông thôn mới là thế nào, đã và đang thay đổi cuộc sống người dân ra sao.

VIDEO LIÊN QUAN