Hoạt động đấu thầu thuốc tập trung, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập gặp nhiều khó khăn, bất cập. Ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách về đấu thầu thuốc, vật tư y tế tập trung còn có nguyên nhân sợ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Thế nhưng ngày cả khi bệnh viện không còn sợ trách nhiệm và đấu thầu đúng quy định thì lại phát sinh một loạt vấn đề, vướng mắc khác.

VIDEO LIÊN QUAN