Thu thập dữ liệu, phân tích, khai thác, chia sẻ để sử dụng hiệu quả trong thúc đẩy, phát triển kinh tế số là xu hướng không thể đảo ngược. Nhưng làm sao để doanh nghiệp khai thác trúng và hiệu quả, làm sao để nâng cao trách nhiệm trong lưu trữ và quản trị dữ liệu riêng tư?

VIDEO LIÊN QUAN