Theo quy hoạch phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 15-20 doanh nghiệp Spin - Off, một mô hình khởi nghiệp lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng, phát triển từ việc thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động đúng bản chất spin-off gần như vẫn chưa có ở Việt Nam. Tại những nước phát triển như Bỉ, mô hình này đã có từ những năm 80, nhiều doanh nghiệp đã trở thành những tên tuổi lớn trên phạm vi toàn cầu.

VIDEO LIÊN QUAN