Tilo Nadle từ bỏ sự nghiệp ở Đức đến Việt Nam thực hiện nguyện vọng bảo vệ loài linh trưởng.

VIDEO LIÊN QUAN