Một số nội dung đáng chú ý trong mục điểm báo: Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Chiến lược quốc phòng, Chiếc lược quân sự trong tình hình mới; Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Hiến kế và hành động giúp tam nông phát triển;...