Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam chưa có con số chính xác về tỷ lệ mắc hen trên cả nước. Một số công trình nghiên cứu ở các vùng và địa phương cho thấy, hen ở trẻ em có tỷ lệ mắc khoảng 4-8%.

VIDEO LIÊN QUAN