Các trường tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp chuẩn bị nhằm “đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới”.

VIDEO LIÊN QUAN