Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay là góp phần hình thành ý thức bảo vệ tôn tạo môi trường xung quanh.