Theo quy hoạch của chính phủ, đến năm 2020 Bình Thuận sẽ trở thành nơi khai thác sâu titan. Tuy nhiên với công nghệ khai thác vẫn còn lạc hậu hiện tại, chính phủ đang xem xét phải đóng cửa các dự án gây ảnh hưởng đến môi trường

VIDEO LIÊN QUAN