Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư 08, được ban hành từ năm 1988. Theo dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, mức kỷ luật cao nhất là học sinh bị tạm dừng học tập tối đa 2 tuần, bỏ hoàn toàn hình thức đuổi học 1 năm.