Khi tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát, các nước ASEAN đang mở cửa du lịch theo nhiều hình thức khác nhau. Song có điểm chung là đều được tiến hành một cách thận trọng, có lộ trình và chỉ mở rộng mô hình sau khi đã chứng minh được mức độ an toàn.

VIDEO LIÊN QUAN