Những nội dung đánh chú ý: Trải nghiệm mua trước trả sau ngay trên điện thoại thông minh; Nhận diện các nhóm cho vay siêu nặng lãi qua ưng dụng online...