Sự lệch lạc của xã hội hiện tại đã dẫn tới hệ quả tất yếu, đó là những hành vi tiêu cực trong xã hội. Hiện nay truyền thông là thứ tác động mạnh nhất vào sự lệch chuẩn đạo đức xã hội, khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi rất khó trả lời một sớm một chiều.