Những nội dung đáng chú ý: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc sống và nghị trường; Doanh nghiệp đồng lòng thực hiện '3 tại chỗ' đảm bảo đơn hàng xuất khẩu; Lập cửa hàng số bán na Chi Lăng; Lật tẩy những chiêu trò lợi dụng dịch bệnh để móc túi người dân;...

VIDEO LIÊN QUAN