Phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để tăng nội địa hóa nguồn hàng xuất khẩu là mục tiêu đã được Chính phủ hết sức quan tâm. Tại Hà Nội phát triển công nghiệp phụ trợ để thu hút vốn đầu tư FDI cũng là một trong những mục tiêu được thành phố đẩy mạnh.

VIDEO LIÊN QUAN