Chính sách tài chính về đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư và có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương, đó là một trong những định hướng lớn được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương đặt ra trong bối cảnh nguồn thu từ đất đang bị không ít địa phương sử dụng lãng phí và phát sinh không ít hệ lụy.

VIDEO LIÊN QUAN