Diễn đàn cấp cao về công nghệ 4.0 có nội dung chính là các giải pháp tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng 4.0 mang lại từ đó áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN