Không chỉ quy định cụ thể về mục tiêu, chương trình, khối lượng kiến thức đào tạo mà siết chặt quản lý cả chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra sinh viên. Đó là điểm mới trong Thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/08 tới đây, được kỳ vọng như một công cụ quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo của bậc học này.

VIDEO LIÊN QUAN