Có thể thấy, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại là giải pháp căn cơ giúp nâng cao chất lượng, sản lượng phân bón nước ta. Sự đồng hành tích cực của các ông lớn bằng những hành động cụ thể như vậy sẽ góp phần làm lành mạnh hóa ngành phân bón Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN