Chuyển đổi cây trồng gắn với đầu ra ở vùng khô hạn tiết kiệm nước tưới và những tổn thất.

VIDEO LIÊN QUAN