Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP 3 tháng đầu năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo của 4 Bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an, Ngân hàng Nhà nước) và của 13 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VIDEO LIÊN QUAN