Lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược riêng về công nghệ vũ trụ, thể hiện mình đã sẵn sàng vươn lên một tầm cao mới trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao. Chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 2 vừa qua đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

VIDEO LIÊN QUAN