Nghị viện Châu Âu nhất trí tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và môi trường toàn cầu nhằm tăng áp lực buộc các nước phải giảm khí thải

VIDEO LIÊN QUAN