Cứ mỗi khi đến mùa lễ hội, các địa điểm này thường đón một lượng khách du lịch lớn. Tuy nhiên, khi hết hội lại khá vắng vẻ. Vậy giải pháp nào để du lịch văn hóa, tín ngưỡng sẽ không rơi vào tình trạng "no dồn đói góp" như hiện nay?

VIDEO LIÊN QUAN