Chia nhau từng nắm gạo để không đứt bữa, giúp nhau có nơi ở để không rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất"... san sẻ, giúp đỡ giữa những người làng xóm trong vùng tâm bão cùng nhau vượt lên số phận là điều thường thấy những ngày này khi cơn bão số 12 vừa đi qua.

VIDEO LIÊN QUAN