Dầu tràn trên biển được thế giới coi là một dạng ô nhiễm. Xử lý và khắc phục hậu quả dầu tràn không dễ, phụ thuộc vào loại dầu, nhiệt độ nước biển.

VIDEO LIÊN QUAN