Chính phủ Nhật Bản cũng không thể ngồi yên. Và từ vài năm qua, một số những chính sách cụ thể đã được nước này vạch ra nhằm lấy lại sức bật cho ngành công nghệ, nhất là khi nước này đang hướng tới một mục tiêu nhiều tham vọng mang tên "Xã hội 5.0".

VIDEO LIÊN QUAN