Đây là đánh giá của Hội đồng chấm điểm các bệnh viện của Bộ Y tế sau khi chấm điểm 166 bệnh viện trong năm 2017.

VIDEO LIÊN QUAN