Khí N2O chưa bị xem là ma túy và không bị luật pháp ngăn cấm. Tuy nhiện đây là loại khí được sang chiết thành bình khí bóng cười - loại ma túy khí cười đang bị cấm hiện nay. Chỉ trong 7 tháng, Việt Nam đã nhập 1.300 tấn khí N2O. Một con số rất đáng báo động.

VIDEO LIÊN QUAN