Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri, được quy định trong Hiến pháp. Trải qua nhiều kỳ bầu cử, người dân càng ý thức được điều này, từ đó tích cực tham gia để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đã từng các địa phương do tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu không đạt 50% theo quy định nên phải tổ chức bầu cử lại. Nhìn lại bài học từ các địa phương này, chúng ta có thể có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.