Bản tin có một số nội dung đáng chú ý: Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh; Hà Tĩnh cách ly 9 thôn và phong tỏa 1 nhà máy; Cảnh báo thủ đoạn phát khẩu trang tẩm thuốc mê; Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới...

TRỌN BỘ