Chương trình "Vững vàng Việt Nam" nhằm tuyên truyền để người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp, khu sản xuất thì cần sử dụng biện pháp gì?

TRỌN BỘ