Khu di tích lịch sử Tà Thiết là một sóc nhỏ trong cánh rừng lớn thuộc huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, có tính chất quyết định đến cách mạng miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

TRỌN BỘ