Ngày 25/2, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức khai trương, đưa vào khai thác. Đây là dự án chưa có tiền lệ và là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong hệ thống hành chính, đời sống xã hội và kinh tế như thế nào?

TRỌN BỘ