Kích hoạt tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo đa chiều trong dân tộc thiểu số Việt Nam, những đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19. Chính sách an sinh sẽ tiếp tục thay đổi để có một cách tiếp cận mới toàn diện hơn

TRỌN BỘ