Hôm nay (23/11) là ngày di sản Văn hóa Việt Nam. Kể năm 2008, với hàng ngàn di sản thiên nhiên, văn hóa vật thể và phi vật thể, trong đó có tới 28 di sản được UNESCO vinh danh ở tầm nhân loại, có lẽ việc bảo tồn và phát huy di sản không thể chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước. Tại một số địa phương, cái bắt tay giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp đã tạo nhiều trái ngọt cho di sản, vừa góp phần bảo tồn, vừa tạo ra những thương hiệu mạnh để phát triển du lịch bền vững.

TRỌN BỘ