Tp. Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án riêng về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thủ Đức trình Trung ương xem xét. Tuy nhiên, Tp. Thủ Đức cần được hưởng quy chế hành chính đặc thù, không cào bằng và được trao quyền để có thể dẫn dắt thúc đẩy kinh tế phát triển của Tp. Hồ Chí Minh.

TRỌN BỘ