Một số quận huyện trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống tin địa lý GIS và trí tuệ nhân tạo để quản lý trật tự xây dựng. Việc ứng dụng công nghệ được đánh giá là rất hiệu quả và có khả năng mở rộng ứng dụng cho nhiều mục tiêu quản lý dân cư khác.

TRỌN BỘ