Bộ phim nói về đất và người Tuyên Quang và những đóng góp cho sự phát triển của đất nước từ thời tiền sử, sơ sử cho đến các triều đại phong kiến và cuối cùng là cuộc cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Từ xa xưa miền đất thượng du này đã luôn đảm nhiệm vai trò phên giậu vững chắc của tổ quốc, là địa danh thân thiết và thiêng liêng gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Đến thời kỳ cách mạng, kháng chiến Tuyên Quang - mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Trải qua thời gian, những giá trị truyền thống đó vẫn không hề bị xóa nhòa, người dân Xứ Tuyên gìn giữ và phát huy để nơi đây thực sự trở thành“địa chỉ đỏ”trong việc giáo dục truyền thống và lịch sử . Tuyên Quang luôn tự hào là nơi Chủ tịch Hồ chí Minh sống và làm việc trong suốt một thời gian dài và được Người chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến để lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám giành độc lập tự do cho dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn. Và trong tâm thức của mỗi người dân nơi đây tinh thần Cách mạng, ý chí quật cường vẫn như một ngọn lửa cháy mãi. Cùng nhau đồng lòng, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc được vun đắp bởi các thế hệ đi trước

TRỌN BỘ